OMG Strawberry Shortcake

Submit  

Strawberry Shortcake Beach Towel (via eBay)

Strawberry Shortcake Beach Towel (via eBay)

— 6 days ago with 6 notes
#strawberry shortcake  #towel  #custard the cat 
Strawberry Shortcake Gift Basket  (via eBay)

Strawberry Shortcake Gift Basket (via eBay)

— 1 week ago with 4 notes
#strawberry shortcake  #gift basket  #cute  #toys 
1980’s Vintage Strawberry Shortcake Custard  (via pinkberrypie)

1980’s Vintage Strawberry Shortcake Custard (via pinkberrypie)

— 2 weeks ago with 6 notes
#strawberry shortcake  #plush  #vintage toy  #1980s  #diy